Trädgårdsföreningen 150 år


Författare Inga Wallenquist foto Göran Billesson

Bilder från Trädgårdsföreningens park.


SCILLA SIBIRICA I ENTREN MOT LINNEGATAN

Bilder från Trädgårdsföreningens park


REDTURANGEN MED FONTÄNEN FÖRE 1977

Bilder från Trädgårdsföreningens park


KROKFALLSSTUGAN

Bilder från Trädgårdsföreningens park


TULIPA FOSTERIANA RED EMPEROR

Stiftelsen Linköpings Trädgårdsförening stadgar antagna för 150 år sedan

Stadgar för Linköpings Trädgårdsförening antagna den 18 juni 1895

§1

Linköpings Trädgårdsförenings Parks ändamål är att inom Östergötlands län och stift befordra och uppmuntra trädgårdsskötseln, dels genom uppdragande och planterande av fruktträd och andra till nytta och prydnad lämpliga trädslag och buskväxter jämte sådana trädgårdsalster,som ägna sig till födoämnen eller annan ekonomisk användning,dels och genom blomster och bladväxtodling i parken,med undantag av den inhägnade delen omkring utskänkningslokalen samt fruktträdgården,skall anses såsom en Linköpings allmänna promenadplats,att för allmänheten avgiftsfritt upplåtas på tid och villkor som styrelsen bestämmer.

§2

Den parken tillydande och inhägnade jord,utgörande 12 hektar,59 ar, 75 kvadratmeter eller 25 tunnland 16,5  kappeland skall till oförminskad ytvidd för all framtid orubbad bibehållas för sitt nuvarande ändamål.

§3

Parken förvaltas av en styrelse,vilken det åligger:

a.   att antaga föreståndare och för honom utfärda instruktion;
b.   att genom föreståndaren låta verkställa utdelning av träd och växter åt kvarvarande ledamöter av Linköpings läns  och stifts Trädgårdsförening,vilka därom hos föreståndaren före den första maj varje år göra anmälan
c.   att genom antagande av elever vid parken utbilda skickliga trädgårdsmästare.
d.   att låta mot skälig betalning tillhandahålla allmänheten träd,frön och plantor av sådan beskaffenhet,som är  ägnad att höja trädgårdsodlingen;
e.   att föranstalta med pris förenade utställningar av trädgårdsalster och fruktväxter i sammanhang med Hushållningssällskapets eller ,om detta skulle upphöra, motsvarande instutitions utställningar;
f.   att årligen före den 1 november till stadsfulmäktiges prövning ingiva förslag till inkomst och utgiftsstat för parken;
g.  att meddela allmänna ordnigsföreskrifter till efterrättelse för dem som besöka parken;
h.  samt att under gemensam ansvarighet vidtaga erforderliga åtgärder för fruktbärande av parkens kontanta medel.§4

Parkens styrelse utgöres av landshövdingen i länet och borgmästaren i Linköping såsom självskrivna ledamöter samt dessutom av fem personer,av vilka utses : tre, jämte lika antal suppleanter,av stadsfullmäktige i Linköping för en tid av två år ,samt en av vardera av Konungens Befallninggshavande i länet och länets Hushållningssällskaps förvaltningsutskott,eller ,om Hushållningssällskapet skulle upphöra,av styrelsen för den instittionen,som övertager Hushållningssällskapets angelägenheter,på sätt dessa vedebörande närmare bestämma.Styrelsen väljer årligen inom sig ordförande,vice ordförande,verkställande direktör,sekreterare och kassaförvaltare.Förekommande ärenden avgöras genom enkel röstpluralitet.Minst fem styrelseledamöter skola vara tillträdes för att beslut skall kunna fattas.Utifall rösterna lika,gälle den mening ordföranden biträder.


§5

Ordföranden eller vid förfall för honom,vice ordföranden,leder överläggningarne vid styrelsens sammankomster och undertecknar jämte sekreteraren eller kassaförvaltaren de skrivelser m.m som å styrelsens vägnar utfärdas.Styrelsen sammanträder å tid och ställe,som ordföranden bestämmer

Äro både ordföranden och vice ordföranden hindrade att vid sammanträde närvara,väljes ordförande för tillfället.


§6

Verkställande direktören åligger:

a.   att tillse det styrelsens i överensstämmelse med dessa stadgar fattade beslut bringar till verkställighet:
b.   att vaka däröver,att föreståndaren fullgör sin tjänst och att hos styrelsen anmäla försummelse därutinnan:
c.   att,där det så erfordras,meddela tillfälliga ordningsföreskrifter till efterrättelse för dem,som besöka parken:samt
d.   att upprätta avtal om nyttjanderätt till parkens restaurations-och andra lokaler,vilka avtal bliva bindande likväl skola underställas styrelsens prövning.§7


Sekreteraren föredrager och expidierar alla sådana angelägenheter,som icke uteslutande röra räkenskapsärenden,förer protokoll vid styrelsens sammanträden och kontrasignerar de skrivelser,som till följd av styrelsens beslut böra utfärdas.


§8

Kassaförvaltaren förer parkens räkenskaper,,mottager inflytande medel,verkställer utbetalningar och handhaver i övrigt parkens kassa,allt i enlighet med styrelsens föreskrifter.Räkenskaperna avslutas för kalenderår så tidigt ,att de äro för revision tillgängliga den 1:e mars efter varje räkenskapsårs utgång.


§9

Syrelsens förvaltning och parkens räkenskaper granskas av tre årligen utsedda revisorer,av vilka Konungens Befallningshavande,Stadsfulmäktige och Hushållningssällskapets förvaltningsutskott eller styrelse för motsvarande instutition utse vardera en jämte suppleant: skolande revisorerna före 1:e maj avlämna skriftlig berättelse till styrelsen,som i sin ordning har att före den 1:e juni densamma överlämna till stadsfulmäktige,vilka äga att meddela ansvarsfrihet eller vidtaga de åtgärder som av anmärkningarna och omständigheterna i övrigt kunna föranledas.


§10

Sedan alla utgifter för året,däruti även inbegripen 1500 kronors pension åt förre föreståndaren Chr.Kroné under hans återstående livstid,blivit guldna,skall av möjligen blivande överskott tillika med kapital,som av förutvarande trädgårdsförening överlämnats,bildas en reparations-och underhållsfond för parken och därvarande byggnader.Då denna fond vuxit till 25000 kronor,må räntan därå jämte överskott jämväl användas dels till belöningar åt för större skicklighet och nit vitsordade elever vid parken ,dels till stadens förskönande genom planteringar,vattenkonster och dyligt,men under inga förhållanden för andra stadens behov


Stadgeändringar beviljade av Kunglig Majestät
1909        Under §3 mom.c. Befrielse från skyldighet att utbilda trädgårdsmästare. 
1919        Under §4 änding till att samtliga ledamöter i styrelsen utses av Stadsfullmäktige i Linköping  
1928        Under §9 ändring till att samtliga revisorer må utses av Stadsfullmäktige i Linköping 


Bilder från Trädgårdsföreningens park


Entre från Drottninggatan

Bilder från Trädgårdsföreningens park


Prunus serulata i enten mot Drottninggatan

Bilder från Trädgårdeföreningens park


Vacker rödblommande Hägg i närheten av parken

Bilder från Trädgårdsföreningens park


Hyacinthjärta komposition av Johanna

Bilder från Trädgårdsföreningens park


Blommande Forsythia

Bilder från Trädgårdsföreningens park.


Vårbild

Bilder från Trädgårdsföreningens park


Vinterbild i gryningen

Bilder från Trädgårdsföreningens park


Vinterbild

Bilder från Trädgårdsföreningens park


Våren på väg

Bilder från Trädgårdsföreningens park.


Johanna planterar blomsterlök

Bilder från Trädgårdsföreningens park 2008


Bilder från Trädgårdsföreningens park 2008


Trädgårdsföreningens Vänner Styrelsen.

Förening som arbetar för att värna om och öka intresset för Trädgårdsföreningen.
ORDFÖRANDE                           ANN-MARIE BÄCKSTRÖM
VISE ORFÖRANDE                    GÖRAN FAGERÅS
SEKRETERARE                          INGEMAR ERIKSSON
KASSÖR

E-post: gardenfriends@gardener.com

Kallelse och inbjudan


RSS 2.0